Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 6.10.2018

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
09;45 - 11:15 S15 Rung nhĩ và rối loạn nhịp tim » chi tiết Ariyana Ballroom 1A