Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 6.10.2018

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
13:00 - 16:15 S17 (C09) Bệnh động mạch vành và dự phòng biến cố tim mạch ở người có bệnh mạch vành » chi tiết Ariyana Ballroom 1B