Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Ngày 6.10.2018

Ngày 7.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
08:00 - 09:30 S13 Đột tử do tim » chi tiết Ariyana Ballroom 1A
13:00 - 16:15 C08 Đào tạo liên tục về điện tâm đồ ứng dụng trong cấp cứu tim mạch » chi tiết Ariyana Ballroom 1A