Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
13:15 - 14:45 S09 Tiếp cận đa ngành với thuyên tắc phổi cấp » chi tiết Ariyana Ballroom 1B

Ngày 7.10.2018