Chương trình Đại hội

Tìm Phiên làm việc với:

Từ khóa: (*):
Mã phiên:
Có cabin dịch
Nhóm phiên:
Chủ đề:
Ngày:
Hội trường:

Các phiên làm việc

Ngày 5.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường
16:45 - 18:00 M05 Xử trí biến chứng sau can thiệp stentgraft ĐMC (TEVAR/EVAR) » chi tiết Phòng Mỹ Sơn

Ngày 6.10.2018

Thời gian Mã phiên Chủ đề Hội trường

Ngày 7.10.2018