HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Hội thảo vệ tinh của Siemens: Các kỹ thuật tiên tiến siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tim mạch - Satellite symposium of Siemens: Advanced technology in echo cardiography and cardiac imaging

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1200-1315. Mã phiên: M08. Hội trường: White Diamond

1200-1315 M08 White Diamond Mục đích - Objective Cập nhật giải pháp chẩn đoán bệnh lý tim mạch - Latest solutions for cardiovascular imaging  
1200-1205 M080 White Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1205-1235 M081 White Diamond Báo cáo - Speaker Giá trị của siêu âm đánh dấu mô trong chẩn đoán - Updates on tissue-Doppler echcardiography  TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1235-1250 M082 White Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật một số ứng dụng của siêu âm 3D TEE trong lâm sàng - Clinical applications of 3D TEE TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1250-1315 M083 White Diamond Thảo luận - Discussion Minh hoạ, thảo luận, hỏi đáp và tổng kết - Live demo, roundtable discussion with audience Q&A and Conclusions TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác