HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice?

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1730. Mã phiên: D03/04-Talkshow

1330-1730 D03/04 Talkshow Mục đích - Objective Thảo luận về những thay đổi trong thực hành lâm sàng tim mạch khi ra đời các khuyến cáo mới về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch giai đoạn 2018-2019  
1330-1420 D031 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1330-1420 D031 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? PGS.TS.BS. Hồ Thượng Dũng (BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh)
1330-1340 D032 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Tối ưu điều trị đau thắt ngực ở người có hội chứng vành mạn - Case report: Optimal anti-angina therapy in chronic coronary syndrome ThS.BS. Phạm Nhật Minh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1340-1355 D032 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1355-1405 D033 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Điều trị kháng tiểu cầu lâu dài ở người có hội chứng vành mạn - Case report: Longterm antiplatelet theray in chronic coronary syndrome ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1405-1420 D033 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1420-1530 D034 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1420-1530 D034 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1420-1430 D035 Talkshow Báo cáo - Speaker Khởi trị SGLT2i sớm cho bệnh nhân tim mạch - Early initiate SGLT-2i for cardiovascular patients TS.BS. Đỗ Nam Phương (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1430-1440 D036 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1440-1450 D037 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Kết hợp thuốc sớm cho người bệnh THA - Case report: Early drug combination for hypertensives ThS.BS. Nguyễn Phương Anh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1450-1505 D037 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1505-1515 D038 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Phối hợp thuốc với statin để kiểm soát LDL-C - Case report: Drug combination with statin to control LDL-C ThS.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1515-1530 D038 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1530-1640 D039 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1530-1640 D039 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1530-1540 D040 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng điều trị nhịp nhanh trên thất - Case report of management of SVT  ThS.BS. Nguyễn Duy Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1540-1555 D040 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1555-1605 D041 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng điều trị NTT/T - Case report of management of VPC ThS.BS. Nguyễn Thị Lệ Thuý (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1605-1620 D041 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1620-1630 D042 Talkshow Báo cáo - Speaker Vai trò hiện nay của digoxine và amiodarone - Current roles of digoxine and amiodarone ThS.BS. Viên Hoàng Long (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1630-1640 D042 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1640-1730 D043 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? ThS.BS. Nguyễn Thị Duyên (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1640-1730 D043 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1640-1730 D043 Talkshow Điều phối - Moderator Các khuyến cáo 2018-2019 đã thay đổi thực hành lâm sàng tim mạch như thế nào? - How do the latest guidelines in cardiolgy 2018-2019 change the clinical practice? TS.BS. Lê Kim Tuyến (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
1640-1650 D044 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Tiếp cận cho người TALĐMP có thai - Case report: Approach to pregnant women with pulmonary artery hypertension  ThS.BS. Phạm Thuy Thuỷ (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1650-1705 D044 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  
1705-1715 D045 Talkshow Báo cáo - Speaker Ca lâm sàng: Phân tầng và xử trí thuyên tắc phổi cấp - Case report: Stratification and management of acute pulmonary embolism ThS.BS. Nguyễn Trung Hậu (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1715-1730 D045 Talkshow Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A  

Các tin khác

Báo cáo nghiên cứu lâm sàng - Oral Abstract Presentations

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: A-Talkshow

Poster nghiên cứu lâm sàng - Poster Abstract Presentations

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0930-1100. Mã phiên: PA - Poster Area