HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Trò chơi thi đấu Siêu âm tim - Gameshow Echocardiography Quiz

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C08. Hội trường: Yellow Diamond

1515-1645 C08 Yellow Diamond Mục đích - Objective Phiên đào tạo: Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạc - CME session: Echocardiography: Essential Update  
1515-1520 C080 Yellow Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1520-1540 C081 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Quiz Ca siêu âm 1 - Bệnh van tim - Quiz EchoCase 1: Valvulopathy ThS.BS. Đỗ Thu Trang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1540-1600 C082 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Quiz Ca siêu âm 2 - Bệnh cơ tim/mạch vành - Quiz EchoCase 2: Myocardiopathy/Coronary Artery Diseases ThS.BS. Phạm Tuấn Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1600-1620 C083 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Quiz Ca siêu âm 3 - Bệnh tim bẩm sinh - Quiz EchoCase 3: Congenital Heart Diseases ThS.BS. Phạm Thu Thuỷ (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1620-1640 C084 Yellow Diamond Báo cáo - Speaker Quiz Ca siêu âm 4 - Cấp cứu tim mạch - Quiz EchoCase 4: Cardiac emergency TBA (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội) 
1640-1645 C085 Yellow Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Dự phòng bệnh lý tim mạch do xơ vữa tại tuyến cơ sở - Prevention of atherosclerotic CVD in primary healthcare

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: C02. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật về cấp cứu tim mạch tại tuyến cơ sở - Updates on cardiac emergency

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C03/04. Hội trường: Princess Ballroom

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (1) - Echocardiography: Essential Update (1)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1145. Mã phiên: C05/06. Hội trường: Yellow Diamond

Cập nhật những vấn đề thiết yếu trong siêu âm tim mạch (2) - Echocardiography: Essential Update (2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: C07. Hội trường: Yellow Diamond