HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Các kỹ thuật tiên tiến can thiệp cấp cứu trong NMCT ST chênh lên - Advanced techniques, tips and tricks of primary PCI for STEMI

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên: S25. Pink Diamond.

0945-0947 S250 Pink Diamond Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals Prof. Koh Tian-Hai (National Heart Centre, Singapore)
0947-1002 S251 Pink Diamond Can thiệp động mạch không thủ phạm trong STEMI: Nên hay không nên? - Non-culprit lesion intervention in STEMI: Should or should not ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1002-1022 S252 Pink Diamond Đánh giá FFR với các mạch không thủ phạm trong STEMI - FFR measurement for non-culprit lesiosn in STEMI: tips and tricks Prof. Lim Soo-Teik (National Heart Centre, Singapore)
1022-1037 S253 Pink Diamond Vai trò của hút huyết khối khi can thiệp cấp trong STEMI - Roles of thrombus aspiration in primary PCI BSCKII. Nguyễn Đỗ Anh (BV Nhân dân Gia ĐỊnh, TP. Hồ Chí Minh)
1037-1052 S254 Pink Diamond Mẹo để hút huyết khối khi can thiệp cấp trong STEMI - Tips and tricks to aspirate thrombus in primary PCI PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1052-1107 S255 Pink Diamond Vai trò của các dụng cụ cơ học hỗ trợ huyết động trong STEMI: IABP - Mechanical circulation support devices in STEMI: roles of IABP ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1107-1127 S256 Pink Diamond Xử trí hiện tượng dòng chảy chậm/không dòng chảy khi can thiệp - How to manage slow-flow/no-reflow in primary PCI Prof. Koh Tian-Hai (National Heart Centre, Singapore)
1127-1142 - Pink Diamond Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1142-1145 S257 Pink Diamond Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  Prof. Koh Tian-Hai (National Heart Centre, Singapore)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)