HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Những tiến bộ và quan điểm mới trong rối loạn nhịp tim - Advances and new concepts in cardiac arrhythmias

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-1015. Mã phiên: S14. Hội trường: Blue Diamond.

0800-0802 S140 Blue Diamond Giới thiệu - Introduction Giới thiệu mục tiêu - Introduction PGS.TS.BS. Phạm Quốc Khánh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0802-0817 S141 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật khuyến cáo điều trị nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 - 2019 ESC Guidelines on Supraventricular Tachycardias TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0817-0832 S142 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Triệt đốt rung nhĩ: cô lập tĩnh mạch phổi và hơn thế nữa - AF ablation: PV isolation and beyond TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0832-0847 S143 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Các rối loạn nhịp nhĩ trong kỷ nguyên triệt đốt rung nhĩ - Atrial arryhtmias in the era of AF ablation TS.BS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0847-0902 S144 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật khuyến cáo về tạo nhịp tim - Cardiac pacing in 2019: Focused update PGS.TS.BS. Phạm Quốc Khánh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0902-0917 S145 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Những chân trời mới của tạo nhịp tim - New horizons in cardiac pacing TS.BS. Phạm Hữu Văn (BV 115, TP. Hồ Chí Minh)
0917-0932 S146 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Triệt đốt tim nhanh thất: những thách thức kinh điển - Ventricular tachycardia ablation: Traditional challenges TS.BS. Trần Song Giang(Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0932-0947 S147 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Cập nhật điều trị thuốc cho các rối loạn nhịp thất - Antiarrhythmias drugs for ventricular arrhythmias: What's new TS.BS. Phạm Như Hùng (BV Tim Hà Nội)
0947-1002 S148 Blue Diamond Báo cáo - Speaker Tầm soát rối loạn nhịp trong kỷ nguyên 4.0 - Screening of cardiac arrhythmias in the 4.0 era TS.BS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)
1002-1012 - Blue Diamond Thảo luận - Discussion Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1012-1015 S140 Blue Diamond Tổng kết - Summary Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Cập nhật mới về tăng huyết áp 2019 - Updates on hypertension 2019

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1045. Mã phiên: S01. Hội trường: Princess Ballroom.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong suy tim - Advances and new concepts in heart failure

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên:S11. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong cấp cứu tim mạch - Advances and new concepts in cardiac emergency

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1330-1500. Mã phiên: S12. Hội trường: Blue Diamond.

Những tiến bộ và quan điểm mới trong bệnh mạch vành - Advances and new concepts in coronary artery diseases

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 1515-1645. Mã phiên: S13. Hội trường: Blue Diamond.

Đột tử do nguyên nhân tim mạch - Sudden cardiac death

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1030-1200. Mã phiên: S15. Hội trường: Blue Diamond

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)