HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1145-1200. Mã phiên: P05. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

1145-1147 P050 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Giới thiệu mục tiêu - Introduction GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
1147-1157 P051 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Tóm tắt những điểm nổi bật trong Hội nghị Khoa học 2019 - Summary the VNHA-VNHI Joint Scientific Meeting 2019 PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1157-1200 P052 Grand Ballroom 1 Báo cáo - Speaker Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Các tin khác

Lễ Khai mạc - Opening Ceremony

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P01. Hội trường: Grand Ballroom