HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 3) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 3)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0945-1145. Mã phiên: P04. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 3) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 3)

0945-0950 P040 Grand Ballroom 1 Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0950-1010 P041 Grand Ballroom 1 Suy tim phân số tống máu bảo tồn: Có gì mới năm 2019 - HFpEF: What's we are looking for?  Prof. James Kirkpatrick (Heart Institute, UW Medical Center, Seattle, WA, USA)
1010-1030 P042 Grand Ballroom 1 Xu thế mới nhất trong chẩn đoán hình ảnh tim mạch năm 2019 - New achievements and trends in cardiac imaging 2019 Dr. Neil Weissman (MedStar Health Research Institute, Hyattsville, Maryland, USA)
1030-1050 P043 Grand Ballroom 1 Xu thế mới nhất trong can thiệp tim mạch năm 2019 - New achievements and trends in interventional cardiology 2019 Prof. Koh Tian-Hai (National Heart Centre, Singapore)
1050-1110 P044 Grand Ballroom 1 Sức khoẻ số trong tim mạch học - Digital health in cardiology Prof. Christopher Reid (CCRE in Therapeutics, Monash University, Australia)
1110-1130 P045 Grand Ballroom 1 Những điểm mới trong các khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu và Hoa Kỳ 2019 - The most important messages from latest guidelines of ACC and ESC 2019 PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
1130-1140 - Grand Ballroom 1 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
1140-1145 P046 Grand Ballroom 1 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt (Phó Chủ tịch TT, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Lễ Khai mạc - Opening Ceremony

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P01. Hội trường: Grand Ballroom

Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1145-1200. Mã phiên: P05. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Lễ Bế mạc - Closing Ceremony