HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 2) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 2)

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P03. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Cập nhật những chứng cứ và xu thế mới nhất của tim mạch học 2019 (Phần 2) - Latest evidences and trends in cardiology 2019 (Part 2)

0800-0802 P030 Grand Ballroom 1 Giới thiệu mục tiêu - Introduction of session goals GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0802-0817 P031 Grand Ballroom 1 Điều trị bệnh tim mạch chuyển hoá: Có gì thay đổi qua các khuyến cáo ESC 2019 - Management of cardiovascular-metabolic disorders: What changes after latest guidelines from ESC 2019 GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0817-0832 P032 Grand Ballroom 1 Suy tim, vấn đề toàn cầu: Thực trạng, Mong chờ và Hành động ở Việt Nam - Heart failure, a global issue: Reality, Hope and Actions in Vietnam GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0832-0847 P033 Grand Ballroom 1 Vai trò của các thuốc đái tháo đường mới SGLT2i và GLP1a trong tim mạch - Cardiovascular Risk Reduction With SGLT2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists: Taking a Closer Look    PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim TP. Hồ Chí Minh)
0847-0902 P034 Grand Ballroom 1 Giấc ngủ và sức khoẻ tim mạch - Sleep and cardiovascular health Dr. Khoi Minh Le (Eisenhower Desert Cardiology Center, Rancho Mirage, CA, USA)
0902-0917 P035 Grand Ballroom 1 Tim mạch dự phòng năm 2019 có gì mới - Preventive Cardiology: What's new in 2019 PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0917-0927 - Grand Ballroom 1 Thảo luận và hỏi đáp - Roundtable discussion with audience Q&A -
0927-0930 P036 Grand Ballroom 1 Tổng kết - Conclusions & Take-home Messages  GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)

Các tin khác

Lễ Khai mạc - Opening Ceremony

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P01. Hội trường: Grand Ballroom

Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1145-1200. Mã phiên: P05. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Lễ Bế mạc - Closing Ceremony