HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019

Lễ Khai mạc - Opening Ceremony

Ngày: 9/11/2019. Giờ: 0800-0930. Mã phiên: P01. Hội trường: Grand Ballroom

0800-0810 P010 Grand Ballroom Chào cờ - Salute the flag  
0810-0820 P011 Grand Ballroom Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam - Opening remarks by the President of Vietnam National Heart Association GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
0820-0830 P012 Grand Ballroom Phát biểu chào mừng của Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam - Welcome speech of the Director of the Vietnam National Heart Institute PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)
0830-0840 P013 Grand Ballroom Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế - Speech of Ministry of Health's Representative Đại diện lãnh đạo Bộ Y Tế
0840-0855 P014 Grand Ballroom Lễ Vinh danh các Giáo sư Viện trưởng Viện Tim mạch qua các thời kỳ - Honoring ceremony former Director of Vietnam National Heart Institute over time  
0855-0910 P015 Grand Ballroom Lễ Vinh danh các Chuyên gia quốc tế có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Viện Tim mạch Việt Nam - Honoring ceremony to international experts who have made great contributions to the development of the Vietnam National Heart Institute  
0910-0920 P016 Grand Ballroom Phát biểu của đại diện Diễn giả khách mời quốc tế - Speech of representative of international guest faculty
0920-0930 P017 Grand Ballroom Giới thiệu về Chương trình khoa học và các Hoạt động khác của Hội nghị - Introduction to Scientific Program and other activities of the Scientific Meeting  

Các tin khác

Lễ Bế mạc - Closing Ceremony

Ngày: 10/11/2019. Giờ: 1145-1200. Mã phiên: P05. Hội trường: Grand Ballroom 1. Tên phiên: Lễ Bế mạc - Closing Ceremony